You are currently viewing Halschakrat
Surreal dark chrome turquoise flower dahlia macro isolated on black

Halschakrat

Chakrats plats i kroppen: Halsen, bakom struphuvudet.

Chakrats funktion: Kreativitet, kommunikation.

Inre tillstånd: Intuition, syntes.

Chakrats påverkan på den fysiska kroppen: Halsen, sköldkörteln, luftstrupen, matstrupen, bisköldkörtlarna, hypotalamus, halskotorna, munnen, käkarna och tänderna.

Körtlar: Sköldkörtel och bisköldkörtel.

Sinne: Hörsel

Färg: Klarblå

När chakrat fungerar dåligt: Halsont, svullna körtlar, förkylningar, sköldkörtelproblem

Chakrats påverkan på den emotionella/mentala kroppen: Det femte chakrat påverkas av de känslomässiga och mentala svårigheter vi stöter på när vi lär känna viljans makt. Vi kan hitta grunden till all sjukdom i hjärtchakrat då allt som sker i vårt liv är till följd av val vi har gjort, det gäller även sjukdomar.

Symboliskt samband: uppgiften i det femte chakrat är att vi ska lära känna vår vilja. En uppgift som låter enkel, men som bjuder på en hel del utmaningar.

Rädslor som skapas i chakrat: I varje chakra gömmer sig rädslor som har med viljan att göra. På hjärtchakrats nivå är vi rädda för att inte ha något att säga till om, varken i får familj, i sociala sammanhang eller på vår arbetsplats. Vi är rädda för att vi inte ska ha makt över att skapa vårt liv som vi vill ha det, att vi ska bli beroende av droger eller hur andra människor ser på oss. vi är slutligen rädda för att det finns en gudomlig makt som styr över oss, och OM det finns en gudomlig makt, hur den i så fall ser på oss och det vi har åstadkommit i våra liv.

Chakrats styrkor: Självkännedom, tro, personlig auktoritet, vissheten att vi kan hålla vad vi lovar oavsett vad det innebär för oss.

Vad vill chakrat lära oss: Överlämna dig till livet/universum/gud. Det femte chakrat är centrum för vår vilja och dess konsekvenser, för andlig karma. Varje val vi gör är en handling som får konsekvenser, vilka val skulle vi göra om vi redan innan kunde se vilka konsekvenser det skulle få?

Drömbilder: Drömmar som har sitt ursprung i halschakrat utspelar sig ofta på främmande, konstiga eller ovanliga platser. Det kan också förekomma drömmar där man blir undervisad i något ämne som känns oerhört viktigt men man har ändå svårt att minnas vad man lärt sig när man vaknar.

Halschakrat representerar vår förmåga att kommunicera verbalt. Stora talare kan inspirera stora grupper av människor, till och med hela nationer och demagoger kan leda dem till vansinneshandlingar. Kreativiteten begränsas av ett overksamt halschakra eftersom vi då inte har förmåga att höra vår inre röst eller låta vår originalitet ta sig konkreta uttryck.

Om vårt agerande styrs av rädsla: Om rädsla styr våra val och handlingar så får det konsekvenser på energiplanet, även om valen vi gör leder till det resultat vi önskat så kan det skapas icke önskvärda sidoeffekter. Vi lever all, åtminstone delvis, i illusionen att vi styr över våra liv. Vi tänker att om vi har rikedom och social status så kommer vi ha fler valmöjligheter och vara mindre beroende av andra människors beslut. Önskan att bli andligt upplysta kan locka men rädslan för att behöva överlämna oss åt ”det gudomliga” för att komma dit skrämmer mer än upplysningen lockar.

Tro utgör kärnan i det femte chakrat:

Att tro på någon knyter oss närmare den personen och dessa bindningar gör också att vi kan komma att påverkas av konsekvenserna av de personernas val. Den utmaning och uppgift det femte chakrat ställer oss inför är att upptäcka vad som styr våra val och om vi tror på våra rädslor eller på livet/universum/Gud. Den andliga vägen oh den fysiska tillvaron är en och densamma. Att njuta av det yttre livet är lika andligt som att uppnå fysisk hälsa.

Karma är de fysiska konsekvenser och den kraft som skapas genom våra val. Vissa situationer återkommer gång på gång i våra liv för att vi ska lära oss att göra klokare val för oss själva. När vi lärt oss vår läxa och väljer klokare så bryter vi den kedja av händelser som satts igång av de val vi har gjort.

Mellan huvudet och hjärtat finns viljans centrum

Att lära oss hur vi uppnår balans mellan hjärtat och hjärnan är den uppgift som det femte chakrat ställer oss inför. Som barn får vi lära oss att vi ska följa endera av dessa krafter: flickor uppfostras att använda sin emotionella kraft medan pojkar får lära sig att använda sin mentala kraft.

Vi använder den emotionella energin i vår inre värld och den mentala kraften används i den yttre världen och för att vi ska kunna ha balans dem emellan så behöver de kommunicera klart och tydligt med varandra. När förnuftet styr så blir känslolivet lidande eftersom vi då försöker kontrollera alla situationer och relationer och styra våra känslor. Men om känslorna styr så gör vi allt i vår makt att hålla fast vid illusionen att allt är frid och fröjd. Oavsett om det är tanken eller känslan som styr så blir det obalans och vårt liv styrs av rädsla och en konstant jakt efter kontroll.

I denna obalans mellan känsla och tanke kan människor skapa sig beteenden för att hitta balans, beteenden som kan leda till beroenden. Också beteenden som i normala fall är hälsosamma – meditation och motion t.ex. – kan bli en form av beroende om det används för att undvika självinsikt eller smärta. För att bryta detta mönster behöver vi fatta beslut som tar tillvara kraften hos både känslan och tanken.

Frågor att ställa dig själv när du arbetar med halschakrat

  1. Hur definierar du ”viljestyrka”?
  2. Vilka är de människor i ditt liv som har kontroll över din vilja och varför?
  3. Kan du uttrycka dig öppet och uppriktigt när det behövs? Om inte, varför?
  4. I vilka situationer mister du kontrollen över din egen vilja?
  5. Köpslår du med dig själv i situationer där du vet att du behöver förändras och skjuter alla åtgärder på framtiden? Om så är fallet, identifiera dessa situationer och dina skäl till att inte vilja handla.

Lämna ett svar