You are currently viewing Solarplexuschakrat

Solarplexuschakrat

Chakrats plats i kroppen: Utgår från en punkt mellan tolfte bröstkotan och första ländkotan. Solarplexus.

Chakrats funktion: Vilja och makt.

Inre tillstånd: Intensiv känsla: skratt, glädje, ilska

Chakrats påverkan på den fysiska kroppen: magsäck, bukspottkörtel, binjurar, tarmar, gallblåsa, lever och mellersta delen av ryggraden, bakom solar plexus.

Körtlar: Bukspottkörtel

Sinne: Syn

Färg: Gul

När chakrat fungerar dåligt: Magsår, diabetes, ätstörningar som anorexi och bulimi, lågt blodsocker.

Chakrats påverkan på den emotionella/mentala kroppen:

I det chakra som vi ofta kallar för solarplexus chakrat finns vårt kraftcentrum. Jagets och personlighetens innersta kärna. Sjukdomar som utlöses i det tredje chakrat rör ansvaret för den egna personen; Rädsla för att bli avvisad, självaktning samt överkänslighet för kritik.

Symboliskt samband: Det tredje chakrat länkar samman det yttre medvetandet med det inre medvetandet.

Rädslor som skapas i chakrat: Här hittar vi framförallt rädslan för att bli avvisad. Men även alla rädslor som har med utseendet att göra, t.ex. rädslan för att bli gammal, bli flintskallig och tjock. Här gömmer sig också rädslan för att andra ska kunna klura ut våra hemligheter.

Chakrats styrkor: Generositet, moral, karaktärsstyrka, självaktning, självrespekt och självdisciplin, ambition, handlingskraft, förmåga att hantera krissituationer och modet att ta risker.

Vad vill chakrat lära oss: Hedra dig själv. Det tredje chakrats syfte är att hjälpa oss uppnå självkännedom – lära oss att ta vara på oss själva, stå på egna ben och lära oss hur vi ser på oss själva. De situationer som energin i det tredje chakrat kommer ställa oss inför kommer avslöja för oss att våra inre starka och svaga sidor inte på något vis är kopplade till, eller påverkade av, våra föräldrar.

Drömbilder: När man arbetar med att utveckla energin i det tredje chakrat så kan man få flammande drömmar och bildsymboler: ett hus som står i brand, att man själv brinner men är oskadd, att tänka en eld etc. Det kan också förekomma bilder där solen finns med.

I Solarplexuschakrat finns kroppens lager av prana

I buken finns matsmältningssystemet som omvandlar mat till energi. På samma sätt som matsmältningssystemet levererar energi till kroppen så hanterar tredje chakrat prana. Prana kallas den energi som genomsyrar allt liv. Prana finns i alla chakran men det distribueras av det tredje chakrat. Det här chakrat ges stor betydelse i den traditionella japanska läran då man anser det vara den centreringspunkt där allt, både synligt och osynligt, har sin balans. När energierna i chakrat undertrycks så det uppstår obalans så leder det till avvikelse mellan sann känsla och handling. På samma sätt är det lätt att se samstämmighet mellan uttryck av ord, handling och kroppsspråk när chakrat är i balans. Ett fysiskt exempel på detta tillstånd är sjukdomen anorexia, en störning där de djupaste känslorna förnekas och istället ersätts av en falsk självbild.

Hur vi känner inför oss själva avgör hur våra liv kommer att se ut. Om vi inte tycker om oss själva så kommer vi ha svårt att fatta konstruktiva beslut utan istället låta andra ta beslut åt oss. Lika attraherar lika och människor med dålig självkänsla drar till sig människor och situationer som speglar och förstärker den dåliga självkänslan.

Solarplexuschakrat är vårt personliga bränsleförråd, vårt kraftfält i världen. När vi saknar bränsle så saknar vi kraften att agera i världen på ett sätt som märks, vi blir offer för ödet och omständigheterna. En person som är viljesvag har outvecklad förmåga till självförtroende och målinriktning medan en person som är viljestark uttrycker sin kraft utan tanke på andra. Vi skapar vår egen verklighet genom att uttrycka vår vilja och det är också genom den mänskliga viljan som förändringar (både på gott och ont) förverkligas i världen. Vår fria vilja ger oss valmöjligheter och det är genom att medvetet använda oss av vår vilja som vi kämpar oss fram i våra liv.

Vi upplever en känsla av frustration tillsammans med en spänning i hela solarplexusområdet när vår vilja blockeras. När vi förlorar vår kraftkänsla är det om att magen blev till vatten och all vår styrka förvinner, vår eld har kvävts. Magen är extra känslig för snabba förändringar i känslolivet. När vi får en plötslig chock kan det kännas som ett slag i magen, när vi blir rädda eller nervösa så får vi fjärilar i magen och när vi blir upprörda så kan vi få svårt för att äta. De fysiska reaktionerna är en reflektion av energiaktiviteten i chakrat.

Det tredje chakrat är tätt sammankopplat med den fysiska kroppens gränser. Är du frisk eller sjuk? Fysiska stark eller svag? För lång eller för kort? Vacker eller ful? Sett ur en andlig synvinkel så är alla brister eller tillgångar bara illusioner, men för att vi ska bli andligt vuxna så är det avgörande om vi accepterar eller vägrar att acceptera dem.

Ta till exempel alla de utmaningar som en rullstolsbunden person ställs inför. Rullstolen och/eller de fysiska problemen försvinner inte för att den fysiska verkligheten är en illusion. Istället innebär det att inget i den fysiska verkligheten kan begränsa kraften i den mänskliga anden. Personen kommer kanske aldrig kunna gå, men hen ka fortfarande bestämma om det faktum att hen är rullstolsbunden ska få försvaga hennes ande eller ej. Varje gång vi väljer att stärka vår inre kraft så minskar vi det inflytande den fysiska verkligheten har på vår kropp, vår hälsa, vårt medvetande och vår ande. Varje beslut vi tar som stärker vår ande stärker också vårt kraftfält och ju starkare vårt kraftfält blir desto svagare blir banden till negativa människor och upplevelser.

Intuition och självkänsla – helt beroende av varandra

Intuitiva intryck föregås ofta av att vi blir drömmande och frånvarande eller oroliga och obehagliga till mods. När vi befinner oss i känslomässig kris och vi har intuitiva drömmar så ser vi symboler för kaos och förändring. Intuitiva förnimmelser signalerar att vi har nått ett vägskäl i våra liv och att vi genom våra val i nuet har vissa möjligheter att påverka nästa stadium i livet. Men intuitionen behöver tredje chakrats självständighet, som ger oss förmåga att ta risker, att våga låta vår instinkt och våra ingivelser styra vad vi gör.

Intuition är förmågan att använda energiinformation till att fatta beslut i stunden. Informationen utgörs av känslomässiga, psykologiska och andliga faktorer i en given situation. Det är inte någon paranormal information om framtiden utan istället tillvarons ”här och nu”. Intuitiv vägledning innebär att man har självkänsla nog att förstå att det obehag eller den förvirring man känner i själva verket är en signal om att man bör ta kontrollen över sitt liv och fatta de nödvändiga besluten för att kunna leda sig själv ut ur stagnation och elände.

En person som lider av dålig självkänsla har inte förmågan att följa sina intuitiva impulser eftersom rädslan att misslyckas kommer att vara alltför stark. För att den intuitiva vägledningen ska vara till nytta för oss så behöver vi ha modet att följa den, men det leder inte garanterat till trygghet i tillvaron. För universum innebär framgång ökad kunskap och insikt medan det för oss innebär ökad materiell standard och trygghet. Eftersom våra intuitiva signaler leder oss mot ökad insikt istället för fysiska trygghet så kan det bidra till att vi ibland inte har modet att följa. Att utveckla sitt självförtroende så att man vågar sträva mot ett mål är ett sätt att använda sin inre kraft för att åstadkomma personlig förändring.

Fyra stadier av utveckling hos den personliga kraften

1 – Revolution: För att utveckla självaktning/självkänsla så behöver vi skapa en känsla av makt genom att frigöra oss från gruppmedvetandet genom att göra revolution och på så vis lära känna oss själva. Hur sofistikerade en persons tankar är har inget med andlig mognad att göra, mod däremot har allt med andlig mognad att göra. Det mode och den äkthet som krävs i att uttrycka sina tankar och våga stå för dem även inför motstånd visar på andlig mognad.

2 – Involution: I vår process mot självkännedom så bedömer vi världen och hur väl den motsvarar våra önskemål och behov. Varje nytt möte får oss att vända blicken inåt och fråga oss själva ”Vad tänker jag om det här?” vi upplever att möten med nya människor och nya situationer väcker känslor i oss, känslor som leder till tankar som vi vidare vill utforska. Ett utforskande som leder oss vidare till det tredje stadiet i vår utvecklingsprocess – narcissism.

3 – Narcissism: När förändring pågår i vårt inre, när vi bygger upp en ny självkänsla, så vill vi gärna visa detta genom yttre förändring – en ny frisyr, nya kläder, kanske en fysisk förvandling som viktnedgång eller förändrad kroppsform till följd av träning och motion. Det kan häda att vi i detta stadium av vår förvandling möts av kritiska eller negativa reaktioner från vår familj/grupp, men den narcissiska kraften ger oss modet att skapa nya gränser och ett nytt jag trots motstånd från omgivningen. De förändringar som sker nu är en förutsättning för att komma vidare till det fjärde och sista stadiet i utvecklingen mot ny självbild.

4 – Evolution: Det sista stadiet i utvecklingen sker helt på det inre planet. Människor som uppnått en djup inre mognad genom att hålla fast vid sina principer, sin värdighet och sin tro men som också i början av sin utveckling uppfattades som narcissistiska är: Gandhi, Nelson Mandela och Moder Theresa. Moder Theresa var i början av sin utveckling hade så starka åsikter och visioner om hur hennes samfund skulle tjäna de fattiga att hon nästan uteslöts då hennes medsystrar inte höll med henne.

Prövningar på vägen: Trots att vägen mot självkännedom och självkänsla endast består av fyra utvecklingsstadier så är vägen allt annat än enkel. Det tredje chakrat rymmer så mycket motstridiga energier som gör vägen svår och utmanade för oss: den kraft som är förknippad med våra personliga ambitioner och vår respekt krockar med den kraft som är rädd för det som vi ännu inte mött och det som vi håller hemligt. Eftersom vi brottas med inre konflikter så räds vi att låta gamla vanor och självbilder dö för att vi ska kunna pånyttfödas.

En stark självkänsla och självaktning är en förutsättning för att kunna utveckla intuitionen, men för att intuitionen ska kunna fortsätta utvecklas så krävs också att vi vågar följa den. Att vi följer vår intuition betyder dock inte att vi slipper möta våra rädslor. Det finns inga genvägar när det gäller att bli en hel människa och en stark intuitiv förmåga är verkligen inte svaret, den är bara en naturlig följd av att vi har en stark känsla av aktning och respekt för oss själva.

Frågor att ställa dig själv när du arbetar med solarplexuschakrat

  1. Tycker du om dig själv? Om inte, varför?
  2. Är du ärlig? Om svaret är nej; varför inte?
  3. Händer det att du kritiserar andra och skyller på andra för att skydda dig själv?
  4. Har du någonsin stannat kvar i en relation till en människa du egentligen inte älskade på grund av att det verkade bättre än att vara ensam?
  5. Respekterar du dig själv? Kan du bestämma dig för att förändra din livsstil och sedan hålla fast vid ditt beslut?

Lämna ett svar