You are currently viewing Navelchakrat

Navelchakrat

Chakrats plats i kroppen: Ungefär 2 cm under naveln i den såkallade bukplexus.

Chakrats funktion: Vällust, sexualitet, fortplantning och kreativitet.

Inre tillstånd: Självförtroende, välbefinnande.

Chakrats påverkan på den fysiska kroppen: Könsorgan, tjocktarm, nedre ryggkotorna, bäcken, höft, blindtarm och blåsa. Cirkulationssystemet.

Körtlar: Äggstockar, testiklar.

Sinne: Smak

Färg: Orange

Element: Vatten

När chakrat fungerar dåligt: Impotens, infertilitet, underlivsinfektioner, endometrios, frigiditet, livmodersproblem, problem med blåsa eller njurar och depression.

Chakrats påverkan på den emotionella/mentala kroppen: I det andra chakrat finns de energier som hjälper oss i relationsskapandet med andra människor, men även de energier som ger oss en önskan att i möjligaste mån kontrollera våra liv. I navelchakrat hittar vi energiminnen kopplade till vår aura från alla de relationer vi skapat med andra människor i syfte att bevara kontrollen i vårt yttre liv.

Sjukdomar som har sitt energiursprung i detta chakra utlöses av rädsla för att tappa kontrollen.

Symboliskt samband: Energin i detta chakra hjälper oss att skapa en sund jagkänsla så att vi kan motstå fysiskt förledande krafter som pengar, beroendeframkallande ämnen och destruktiva relationer. Energin i detta chakra är ”oberoendets energi”, en överlevnadsinstinkt som gör att vi klarar oss i världen utan att behöva ”sälja” oss själva.

Rädslor som skapas i chakrat: Rädsla för att förlora sin fysiska styrka, rädsla för att kontrolleras av andra eller på andra sätt förlora kontrollen. Rädsla för att råka ut för oförutsedda omständigheter såsom våldtäkt, svek, impotens, ekonomiska förluster eller bli övergiven.

Chakrats styrkor: I navelchakrat finns kraften att göra uppror, skapa sig ett nytt liv genom att yrkesmässiga och personliga beslut. Här har vi också kraften att samla ihop oss och gå vidare efter att ha förlorat familjemedlemmar, partner, egendomar eller pengar. Navelchakrat hjälper oss att fatta beslut om vi ska ”fly eller fäkta”, det är här vi hittar kraften, förmågan och uthålligheten att överleva, att ta risker samt att kunna försvara sig själv.

Vad vill chakrat lära oss: Hedra varandra. Den andliga uppgift som det andra chakrat ställer oss inför är att skapa band till människor som bidrar till vår utveckling och att bryta med människor som hämmar den. Alla relationer vi skapar, från den intimaste till den allra ytligaste, har som syfte att göra oss mer medvetna. Det andra chakrats energi är dualistisk till sin natur, den här uppdelningen har fått många olika namn: manligt/kvinnligt, solen/månen, anima/animus, yin/yang. Inom fysiken visar sig energin från navelchakrat som lagen om verkan och motverkan och lagen om magnetism. Översatt till relationer så innebär det här att vi attraherar in människor i vårt liv som på något sätt är våra motsatser, människor som har något att lära oss.

Drömbilder: När man utvecklar energin i det andra chakrat så är elementet vatten ofta förekommande i drömmarna; vattenpölar, sjöar, strömmar, floder och hav. Kvaliteten på vattnet visar hur chakrat mår och vad man behöver arbeta vidare med. Simning visar att chakrats funktion är bra, drunkning visar på svårigheter, bilder på duschande och tvättande indikerar att reningsprocessen är igång, fruset vatten i någon form visar att chakrat behöver tina, fontäner och sprutande vatten visar på ett plötsligt uppvaknande för chakrat och stillastående, dyigt och illaluktande vatten kräver inre rening.

I det andra chakrat föds förmågan att välja och skapa: Kraften i det andra chakra lockar oss att utvecklas fristående från familjens/gruppens energi. Det andra chakrats dualitet utmanar och uppmanar oss att välja, en förmåga som föds ur motsatser. Att lära sig välja, med allt vad det innebär, är en inte helt enkel uppgift eftersom vi aldrig kan vara helt säkra på våra vals följder. Det som verkar rätt kan visa sig vara fel, precis när allt fungerar utmärkt bryter kaos ut. Det andra chakrat försöker lära oss att vi inte kan ha kontroll över våra liv samtidigt som energin paradoxalt nog får oss att försöka att göra just det: kontrollera våra liv. I det andra chakrat finner vi vår önskan och förmåga att skapa musik, konst, poesi och arkitektur. Här återfinns också vår nyfikenhet att vetenskapligt utforska vår omgivning. Vår intuition och våra överlevnadsinstinkter huserar också här. Tillsammans skapar alla dessa förmågor de främsta tillgångarna vi har att klara vardagstillvaron och finna kreativa läsningar på intellektuella, fysiska och andliga frågor och problem.

Den sexuella energin kan vara svår att hantera: Förutom att skapa liv så är sexuellt umgänge ett sätt för oss att förverkliga oss själva. Sexualiteten låter oss vara helt närvarande i nuet och sätter oss i förbindelse med vår kropp och våra fysiska behov. Kvinnor symboliserar på ett fysiskt plan hur livsenergin blir materia genom graviditet, värkarbete och förlossning. Kvinnor som har stora problem i sin menstruationscykel (PMS, smärtor i samband med menstruation mm) upplever problem med sin kvinnoroll och familjens förväntningar på henne. Problem med infertilitet och äggstockarna representerar istället kvinnans ”inre barn” medan problem med äggledarna kan visa på oläkta sår från barndomen och/eller obrukad kraft.

Samhället syn på den sexuella kraften som både nödvändig och okontrollerbar har bidragit till en splittrad syn. Kvinnor uppmuntras att se sexiga ut, bete sig sexigt och klä sig sexigt. Men om dom skulle bli överfallna så är det en av de första saker som ifrågasätts: deras klädsel och uppträdande. Samhället vill ogärna lägga skulden på våldtäktsmannen, hustrumisshandlaren eller mördaren och kvinnor som råkar illa ut får ofta försvara sig inför samhället som beskyller dem för deras situation.

Samhället ser sexualiteten som okontrollerbar samtidigt som vi sätter ett stort värde på självbehärskning, något som gör den sexuella energin till ett ständigt hot mot vår förmåga att kontrollera oss själva eller andra.

Pengar har makt över oss oavsett vi vill eller ej: Liksom energi så är pengar ett neutralt fenomen som styrs av användarens intentioner. Däremot händer det ofta att människor i sitt sinne jämställer pengar med livskraft. Konsekvenserna för den som tänker så, omedvetet eller medvetet, blir ofta negativa eftersom varje krona som man spenderar då ses som ett energiutlägg. Brist på pengar likställs då med brist på energi och en plötslig brist på pengar kan utlösa olika sjukdomar: prostatacancer, impotens, endometrios, äggstocksproblem, ländryggsbesvär och ischias. Ju mer opersonlig vår relation till pengar blir desto bättre kan vi styra deras energi efter vårt behov.

Det andra chakrat – kroppens etiska centrum: Alla interaktioner med andra människor vilka vi lovar något, åtar oss något eller tar emot andras löften registreras i det andra chakrat. En person med en stark personlig etik omges av en förnimbar kraft. Vi dras till människor som vi delar uppfattning om rätt eller fel med och när människor vi känner bryter mot sin etik eller moral så utesluter vi dem ofta ur vår vänkrets.

Den personliga kraften i andra chakrat:Begäret efter personlig makt återfinns i energin i det andra chakrat. Begäret efter makt kan av misstag jämställas med livsenergi, precis som i fallet med pengar. Sjukdom drabbar ofta makt- eller kraftlösa människor. Om vi har en uppfattning om att vi inte förmår öka vår livskraft så börjar vi leva med ett slags ”kraftunderskott” som ger oss en felaktig tro på att vi bara kan överleva genom andra människors kraft.

Frågor att ställa dig själv när du arbetar med navelchakrat

  1. Hur ofta använder du din skaparkraft på ett negativt sätt? Överdriver eller förskönar du ”fakta” så att de stödjer din uppfattning?
  2. Trivs du med din sexualitet? Om inte, arbetar du på att komma tillrätta med dina sexuella svårigheter? Utnyttjar du människor för sexuell njutning eller har du känt dig utnyttjad?
  3. Håller du ord? Vad är din personliga hederskodex? Din moral? Ändrar du din moral efter omständigheterna?
  4. Styr pengarna ditt liv? Kompromissar du på ett sätt som kränker ditt inre för att uppnå ekonomisk trygghet?
  5. Hur ofta styr rädsla för att inte överleva dina beslut och din handlingar?

Lämna ett svar