You are currently viewing Baschakrat

Baschakrat

Chakrats plats i kroppen: Chakrat sitter mellan anus och de yttre könsorganen.

Chakrats funktion: Baschakrat har som funktion att få människan att överleva genom att vi livsviljan ge oss kraft att anpassa oss till nya situationer och slåss mot olyckliga omständigheter. Ett exempel på baschakrats påverkan ser vi i djurvärlden och djurens evolutionsutveckling.

Inre tillstånd: Stabilitet

Chakrats påverkan på den fysiska kroppen: Skelett, ryggraden, ändtarmen, benen, fötterna och immunförsvaret.

Körtlar: Binjurar

Sinne: Lukt

Färg: Röd

Element: Jord

När chakrat fungerar dåligt: När man har dålig funktion i baschakrat så kan det skapas fetma, ischias, hemorrojder, förstoppning och hos män prostatabesvär.

Chakrats påverkan på den emotionella/mentala kroppen: I det första chakrat läggs grunden för den emotionella och mentala hälsan eftersom detta chakra starkt kopplas till den familj du föds in i och växer upp i. Många psykiska sjukdomar har sitt ursprung i störningar i familjen och den tidiga sociala miljön. Det är i detta chakra grunden till en begränsad självbild skapas och beteenden som kan komma som en följd till detta är njutningslystnad och glupskhet, girighet och extrem självcentrering.

Symboliskt samband: Det är i baschakrat som våra fem sinnen har sitt huvudsäte, det är också i detta chakra vårt behov av logik, ordning och struktur har sitt ursprung. När vi agerar med energin från det första chakrat så har vi svårt att tolka livet symboliskt, vi tar saker för vad de är eftersom våra fem sinnen ger oss påtagliga intryck. Immunförsvaret fyller samma funktion för kroppen som familjens-/gruppens kraft gör för gruppen: det skyddar kroppen/gruppen som helhet från ytter faktorer som kan vara skadliga. Om det finns problem i familjen-/gruppen så försvagas kraften i det första chakrat vilket gör oss mer mottagliga för immunrelaterade sjukdomar.

Rädslor som skapas i chakrat: Oro för yttre kaos och den fysiska överlevnaden samt för att bli övergiven av familjen/gruppen.

Chakrats styrkor: Här finner vi en stark grupp- och familjeidentitet. Vi skapar här en samhörighetskänsla med gruppens hederskodex och lojalitet som skänker trygghet i den fysiska världen.

Vad vill chakrat lära oss: Allt är ett. Vi delar många instinkter och funktioner md andra levande varelser, vi är alla delar i samma värld. När vi har uppfattningen att vi inte tillhör världen utan enbart är observatörer så kan det skapa negativa konsekvenser både för världen och för vårt personliga mående. När vi föds är vi helt beroende av vår familj/grupp för att vi ska få möjlighet till föda, tak över huvudet och kläder och att tillhöra en familj/grupp är ett primitivt behov. Alla grupperingar som vi tillhör under en livstid – från den biologiska familjen till de grupper vi bildar med vänner och arbetskamrater – bildar de fysiska förutsättningar vi behöver för att kunna utforska baschakrats skapande kraft.

En känsla av meningsfullhet, en känsla av att tillhöra naturen och vara en del i en helhet samt en villighet att ansvar för sina handlingar är tecken på att baschakrat är aktivt och i balans.

Drömbilder: När man arbetar med baschakrat så kan de drömmar som kommer i samband med det t.ex. äga rum under jorden och då avslöja en hittills oöppnad kraftkälla, kanske en källare eller en underjordisk kammare. Du kan få drömmar om att öppna en lönndörr, gräva efter en gömd skatt eller gräva upp värdeföremål. Om djur kommer till dig i drömmen så kan det då vara en orm, en tjur, elefant eller andra stora vilda djur.

Familje- och gruppkulturens betydelse: Ingen börjar sitt liv som en medveten identitet utan det växer fram och utvecklas i olika stadier från barndomen till vuxenlivet. När vi växer upp i en familj/grupp så kommer vi i kontakt med gruppens kollektiva vilja genom att anamma dess vidskepelse och rädslor, dess trosuppfattningar samt dess starka och svaga sidor.

Genom gruppen lär vi oss styrkan i att dela övertygelser och den kraft som kan genereras genom det. Vi lär oss också hur stärkt man känner sig av att följa etiska och moraliska regler som förts vidare genom generationer. Dessa regler för hur man ska bete sig tjänar som vägledning för stammens barn under uppväxten och skänker en känsla av värdighet och tillhörighet. Vi får också känna på hur smärtsamt det kan vara att uteslutas ur en grupp för att man väljer att gå emot vad gruppen står för. Att vara en del av en familj/grupp som man känner fysisk, andlig och känslomässig samhörighet är en mäktig känsla. En sådan samhörighet får oss att känna oss starka och det ökar vår personliga kraft.

Av de olika familjer/grupper vi ingår i så lär vi oss att leva i världen och vi får också lära oss att världen är antingen trygg eller farlig, rik eller fattig, bildad eller obildad. Oavsett vilken ”sanning” vi får lära oss genom vår familj-/grupp så skapar dessa lärdomar som vi manifesterar genom vårt agerande där varje handling får en direkt konsekvens. Carl Ljung ska ha sagt att gruppmedvetande är det ”lägsta” formen av medvetande eftersom människor som ägnat sig åt negativa grupphandlingar sällan, och ens någonsin, tar personligt ansvar för sina handlingar. Gruppen har en oerhörd makt över oss och den lär oss att fatta beslut som gillas av gruppen, klä oss på samma sätt och följa de sociala normerna och attityderna.

Familjen/gruppen får oss att värdesätta rättvisa, heder och lojalitet. En grundläggande moralisk uppfattning ger oss trygghet och välmående, men det kan också vara begränsande om det tolkas alltför snävt.

Hur lojalitet påverkar: Lojalitet är en oskriven lag, en instinkt, som familjen/gruppen kan förlita sig på och då särskilt i kriser. Den är en stor beståndsdel i familjens/gruppens maktsystem och har ett större inflytande än till och med kärlek. Man kan känna lojalitet mot människor med samma etniska bakgrund utan att känna dem och man kan känna lojalitet mot en familjemedlem utan att älska dem. Den makt som familjens/gruppens förväntan om lojalitet utövar en oerhörd makt över individen, speciell t.o.m. man hamnar i en lojalitetskonflikt med sin familj/grupp.

Hur heder påverkar: Varje familj/grupp har en hederskodex som är en blandning av etniska- och religiösa ritualer och traditioner. En känsla av heder skapar en känsla av inre styrka, det befäster de band som håller en familj/grupp samman och lär oss vikten av att handla hedervärt och hålla vad vi lovar. Förbudet att agera så att man bringar skam över familjen/gruppen utövar en oerhörd makt över alla familjemedlemmar. På samma sätt kan alla medlemmar i familjen/gruppen få en ”energiboost” när en medlem uträttar något av värde för andra.

Hur rättvisa påverkar: Familjens/gruppens rättvisa bevarar den sociala ordningen och kan förklaras på följande sätt: man har rätt att utkräva hämnd för våldshandlingar, det är rätt att göra allt som behövs för att skydda sig själv och sin familj. Man får däremot inte hjälpa någon som är en fiende till familjen/gruppen och man får heller inte utsätta dem för fara. Vi lär oss om rättvisa från vår familj/grupp och då är det ofta genom uttryck som: ”öga för öga”.

Frågor att ställa dig själv när du arbetar med baschakrat

  1. Vilka värderingar har du ärvt från dina föräldrar och andra viktiga personer från din uppväxt?
  2. Är det några av dessa värderingar som inte längre är giltiga men som fortfarande har makt över dig och styr dig i ditt vardagliga liv?
  3. Har du någonsin gjort avkall på din känsla av heder och i vilket sammanhang skedde det i så fall?
  4. Finns det något outrett och ouppklarat mellan dig och din familj/grupp som du inte har tagit tag i att reda ut? I så fall, vad är det som hindrar dig?
  5. Vilka styrkor och positiva egenskaper har du fått av din familj/grupp och hur kan du förstärka dem?

Lämna ett svar